header image
BIP - Rewitalizacja sp. z o.o.
Archiwum Przetargów 2015 Drukuj
Napisał Administrator   
poniedziałek, 04 maja 2015

 


Radom, dn. 04.05.2015r.

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Dokumenty

 


 

" Wykonanie i pielęgnacja dekoracji roślinnych na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu "

 

 

Radom, dn. 23.04.2015r.

 

 

Zapytanie o cenę

 

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.       z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zapytaniem o cenę usługi polegającej na wykonaniu i pielęgnacji dekoracji roślinnych na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu, zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego zapytania.

Oferty na załączonym druku „Oferta cenowa” prosimy składać w siedzibie zamawiającego do dnia 28.04.2014 do godz. 12 °°. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który spełniając opisane w załącznikach nr 1 i 2 wymagania – zaoferuje najniższą cenę.

 

Dokumenty

 


 

Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20

w Radomiu wraz z otoczeniem – dokumentacja projektowa

Dokumenty

 

 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

Dokumenty

 

 


 

Radom, dnia 17.03.2015 r.

Znak sprawy:  1/2015/ZP

 

REWITALIZACJA SP. Z O.O.

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie „
Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem – dokumentacja projektowa”.

 

Informuję, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania
(wyboru oferty), Rewitalizacja Sp. z o.o. zawarła z Wykonawcą: PRACOWNIA PROJEKTOWA PIK S.C. Anna i Maciej Pindurowie, ul. Szeroka 24, 44-240 Żory, umowę na wykonanie niniejszego zamówienia publicznego.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania  pn: „Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienicy przy ul. Rwańskiej 17 wraz z nową zabudową od      ul. Szewskiej 20 w Radomiu wraz z otoczeniem”, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i z uwzględnieniem ekspertyzy techniczno-konstrukcyjnej i opinii mykologicznej.

Oferta Wykonawcy została wybrana spośród 7 ofert złożonych w miejscu           i terminie wskazanym przez zamawiającego dla w/w przetargu, tj. w siedzibie Zamawiającego do dnia: 27.02.2015 r., godz. 10:00 .

Oferta wykonawcy została wybrana, ponieważ -spośród niepodlegających odrzuceniu ofert - w toku oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt,         z czego 95,00 pkt za kryterium ceny, 5 pkt za kryterium wartości dodanej),                  a zaoferowana cena nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości 88.793,70 złotych oraz zaoferował dodatkowe wykonanie (w ramach w/w wynagrodzenia) wizualizacji na zasadach określonych       w SIWZ.

 

 

Kierownik Zamawiającego-

- Prezes Zarządu Rewitalizacja Sp. z o.o.

 

 

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 19 sierpnia 2016 )