header image
BIP - Rewitalizacja sp. z o.o. arrow Archiwum Przetargów 2014
Archiwum Przetargów 2014 Drukuj
Napisał Administrator   
czwartek, 26 czerwca 2014

 


 

 

"Rozbiórka części wielorodzinnego budynku mieszkalnego i oficyn przy ulicy Rwańskiej 17 i Szewskiej 20 w Radomiu".

Dokumenty

 


 

"Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez odtworzenie muru miejskiego wraz z otoczeniem przy Skwerze Unii Radomsko-Wileńskiej w Radomiu"


Dokumenty przetargowe

 


 

 

Radom, dnia 31.07.2014r.


Znak sprawy: 1/2014/ZP


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: „Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez odtworzenie muru miejskiego wraz z otoczeniem przy Skwerze Unii Radomsko-Wileńskiej w Radomiu”.

Informuję, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania - wyboru oferty, Rewitalizacja Sp. z o. o. zawarła z Wykonawcą: Danuta Pisarska, BUD-ROM Usługi Remontowo-Budowlane, Jasieniec Iłżecki Górny 56, 27-100 Iłża, umowę na wykonanie przedmiotowego zamówienia. Przedmiotem inwestycji jest przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez odtworzenie muru miejskiego wraz z otoczeniem przy Skwerze Unii Radomsko-Wileńskiej w Radomiu.

Oferta Wykonawcy została wybrana spośród 3 ofert złożonych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego dla w/w przetargu, tj. Radomiu, przy ul. Małej 3 (sekretariat) do dnia: 16.07.2014 r., godz. 13:00. Oferta wykonawcy została wybrana, ponieważ – spośród nie podlegających odrzuceniu ofert – w toku oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00 pkt za kryterium ceny). Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości: 248.868,32 złotych.

Kierownik Zamawiającego -- Prezes Zarządu Rewitalizacja Sp. z o.o.

 


 

 

Radom, dnia 22.07.2014 r.

 

Znak sprawy:  1/2014/ZP

 

REWITALIZACJA SP. Z O. O.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: „Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez odtworzenie muru miejskiego wraz z otoczeniem przy Skwerze Unii Radomsko-Wileńskiej w Radomiu”.

 

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz § 19 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający:

1) przedstawia poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu niepodlegające odrzuceniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny:

 

Numer oferty 1

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 

Danuta Pisarska, BUD-ROM Usługi Remontowo-Budowlane,

Jasieniec Iłżecki Górny 56, 27-100 Iłża

Cena ofertowa brutto:  248.868,32 złotych

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma punktów za poszczeg. kryteria

Cena ofertowa  

 

100 pkt

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(Ci) = Cmin / Ci x100 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci – ceny poszczególnych ofert

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Ci)= 248.868,32/248.868,32 x 100 pkt = 100,00 pkt

 

100 pkt

 

Numer oferty 2

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A., ul. Solec 103, 00-382 Warszawa

Cena ofertowa brutto:  409.315,71 złotych

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma punktów za poszczeg. kryteria

Cena ofertowa  

 

60,80 pkt

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(Ci) = Cmin / Ci x100 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci – ceny poszczególnych ofert

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Ci)= 248.868,32/409.315,71 x 100 pkt = 60,80 pkt

 

60,80 pkt

 

Numer oferty 3

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy: 

Usługi Ogólnobudowlane WilBudRem Leon Wilkus,

ul. Skoczylasa 10/12 m. 35, 03-465 Warszawa

Cena ofertowa brutto:  335.000,00 złotych

Kryterium oceny

Ocena

(liczba pkt)

Uzasadnienie

Łączna punktacja

– suma punktów za poszczeg. kryteria

Cena ofertowa  

 

74,29 pkt

Ocena ceny oferty przeprowadzona na podstawie wzoru matematycznego, określonego w § 18 pkt 2 ppkt 2.1. SIWZ:

P(Ci) = Cmin / Ci x100 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych

Ci – ceny poszczególnych ofert

P(Ci) – liczba punktów za kryterium ceny

P(Ci)= 248.868,32/335.000,00 x 100 pkt = 74,29 pkt

 

74,29 pkt

 

2) informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w § 18 SIWZ (cena – 100 pkt), wyboru najkorzystniejszej oferty.  

            Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę: Danuta Pisarska, BUD-ROM Usługi Remontowo-Budowlane, Jasieniec Iłżecki Górny 56, 27-100 Iłża (cena ofertowa brutto: 248.868,32 złotych), ponieważ spośród niepodlegających odrzuceniu ofert - w toku oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 punktów za kryterium ceny).

     Zaoferowana cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

3) informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie po przekazaniu niniejszego zawiadomienia wszystkim Wykonawcom (z postępowania  nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty).

 

 

Kierownik Zamawiającego-

- Prezes Zarządu

Rewitalizacja Sp. z o.o.

 Do przeglądania potrzebny jest program Acrobat Reader

- wersja dla Windows XP

- wersja dla LINUX x86 *.tar

 


Ostatnia aktualizacja ( poniedziałek, 16 lutego 2015 )