header image
BIP - Rewitalizacja sp. z o.o. arrow Zgromadzenie wspólników
Zgromadzenie Wspólników Drukuj
Napisał Administrator   
czwartek, 01 października 2009

 

  
1.Zgromadzenie Wspólników jest najwyższą władzą Spółki.
2.Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3.Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
4.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na żądanie Rady Nadzorczej, a także na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego – w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania. 
5.Zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne mogą być ponadto zwoływane przez wspólników w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4) obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
5) zmiana umowy Spółki,
6) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu Spółki,
7) połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki,
8) nabywanie, obejmowanie i zbywanie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, jak również przystępowanie do spółek osobowych, fundacji i innych podmiotów prawa,
9) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki,
10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części mienia Spółki oraz ustanowienie na nich prawa użytkowania,
11) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
12) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
13) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
14) umarzanie udziałów,
15) inne sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników w umowie Spółki oraz w Kodeksie spółek handlowych.

Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Wspólników.

Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.

Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i powiadamia o nim Wspólników w pisemnym zawiadomieniu o Zgromadzeniu Wspólników.

Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.1.Każdy udział daje prawo do jednego głosu w Zgromadzeniu Wspólników.
2.Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych i umowa Spółki nie przewidują surowszych warunków powzięcia uchwał.
3.Wspólnicy uczestniczą w Zgromadzeniu Wspólników i wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
4.Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
 


 


Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 01 października 2009 )